Regulamin

Regulamin Studenckiego Koła Naukowego Transportu Lotniczego

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Koło nosi nazwę:
Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego
§2
Koło działa przy Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, jak również korzysta z osobowości prawnej Politechniki Warszawskiej.
§3
Praca Koła ma charakter społeczny.

Rozdział II
Cele i środki działania

§4
Celem Koła jest:
1) Umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy z zakresu transportu lotniczego
2) Nawiązywanie współpracy między podobnymi stowarzyszeniami działającymi w kraju i za granicą
3) Organizowanie wyjazdów o tematyce lotniczej
4) Ułatwienie wymiany informacji i koleżeńskich kontaktów w środowisku wszystkich osób zainteresowanych tematyką lotniczą
§5
Cele powyższe Koło realizuje przez:
1) Organizację i udział w spotkaniach naukowych
2) Organizowanie seminariów, konferencji oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez podobne podmioty
3) Wyjazdy pozauczelniane
4) Projekty naukowe

Rozdział III
Członkostwo

§6
Członkostwo nabywa się na mocy decyzji Zarządu Koła, który po okresie próbnym (trwającym jeden semestr akademicki) głosuje za przyjęciem nowego członka.
§7
Członkowie Koła dzielą się na zwyczajnych i honorowych:
1) Członkiem zwyczajnym Koła może zostać każdy student Politechniki Warszawskiej zainteresowany problematyką Koła, który zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu oraz spełni wymagania:
    a) Złoży wniosek rekrutacyjny o członkostwo w Kole
    b) Przez okres minimum jednego semestru wykaże się zaangażowaniem w życie Koła
    c) Zostanie przyjęty większością głosów podczas głosowania Zarządu SKNTL na koniec semestru roku akademickiego. Każda decyzja podczas głosowania musi być uzasadniona.
2) Członkami honorowymi Koła mogą być absolwenci PW lub zatrudnieni w niej nauczyciele akademiccy, a także inne osoby, które położyły szczególne zasługi dla Koła.
§8
Członek Koła ma prawo do:
1) Czynnego uczestnictwa w pracach Koła
2) Czynnego i biernego prawa wyborczego – tylko członkowie zwyczajni
3) Korzystania z pomocy pracowników naukowych jednostki, przy której afiliowane jest Koło
§9
Członek ma obowiązek:
1) Przestrzegać postanowień Regulaminu Koła oraz uchwał jego organów
2) Terminowo wywiązywać się z powierzonych praw
3) Aktywnie uczestniczyć w spotkaniach Koła
4) Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
§10
Członkostwo ustaje na skutek:
1) Wykluczenia – dokonanego za zgodą Opiekuna Naukowego w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej na wniosek Zarządu Koła
2) Wykreślenia – dokonanego przez zarząd Koła w przypadku utraty przez członka statusu studenta PW lub na wniosek samego członka

Rozdział IV
Organy Koła

§11
Organami Koła są:
1) Zarząd
2) Walne Zgromadzenie
§12
Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na okres jednego roku akademickiego.
§13
W skład zarządu wchodzą przynajmniej trzy osoby:
1) Prezes
2) Wiceprezes
3) Sekretarz
§14
Zarząd danej kadencji ma prawo do utworzenia do trzech dodatkowych stanowisk wspomagających jego pracę.
§15
Do kompetencji Zarządu należy:
1) Reprezentacja Koła wobec władz Uczelni
2) Organizowanie i kierowanie pracami Koła
3) Wykonywanie uchwał Walnego zgromadzenia
4) Reprezentowanie Koła poza Uczelnią
§16
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) Określenie kierunków pracy Koła
2) Zatwierdzenie wystąpień Zarządu do władz Uczelni lub organów Samorządu Studenckiego w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni
3) Wybór Zarządu Koła
§17
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku.
§18
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołać może również Opiekun Naukowy na wniosek 10% członków.
§19
Uchwały organów Koła zapadają zwykłą większością głosów członków zwyczajnych. Członkowie honorowi mają wyłącznie głos doradczy.
§20
Do kompetencji Opiekuna Naukowego należy wspieranie i koordynowanie działalności Koła, pomoc w wyborze tematów prac badawczych jak również akceptacja wydawanych środków finansowych.

Rozdział V
Kwestie formalne

§21
Uchwały lub jednoosobowe decyzje organów Koła mogą być uchylone przez Rektora w przypadku, gdy są one sprzeczne z prawem, Statutem PW lub gdy naruszają powagę oraz interes Uczelni.
§22
Dla realizacji swoich celów Koło korzysta ze środków finansowych:
1) Przyznanych przez Uczelnię z jej budżetu
2) Adresowanych na Koło, a przekazywanych przez doktorantów na konto Uczelni
3) Wypracowanych przez członków Koła i przekazanych na konto Uczelni na podstawie umów zawieranych przez Uczelnię z innymi podmiotami
§23
Rozwiązanie Koła następuje na drodze:
1) Uchwały Walnego Zgromadzenia decyzji Rektora podjętej na wniosek Opiekuna Naukowego, gdy działalność Koła przynosi szkody Uczelni
2) Wykreślenia z rejestru, gdy Zarząd nie dopełnia obowiązków związanych z Rejestrem Kół Naukowych
§24
Regulamin Koła może ulec zmianie na wniosek Zarządu Koła. Zmieniony Regulamin musi być zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie oraz Rektora Politechniki Warszawskiej.